Loading…

Drammen Vilkår og betingelser

#Generelt
-Disse vilkår («Kjøpsvilkårene») gjelder for alle billetter som formidles av Tix («Billettleverandøren») på vegne av Drammen Scener («Arrangøren») til kjøpere («Kjøperen»). Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke ved kjøp av billetter.
-Tix selger billetter på vegne av det ansvarlige spillested / arrangør. Alle spørsmål vedrørende arrangementet skal rettes til arrangøren / arenaen. Spesifikke vilkår og betingelser for arrangøren / arenaen vil bli oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Kjøpsavtalen er underlagt lovbestemmelsene i norsk lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter kun når Tix har registrert og mottatt betaling. Tix og ansvarlig spillested / arrangør har lov til å kommunisere digitalt med billettkjøperen via e-post, SMS og push-varsling.
#Innbetaling
-All kommunikasjon mellom deg og Tix.no finner sted i kryptert form. Kortinformasjonen din sendes direkte til kortutstederen, og Tix.no lagrer ikke kortinformasjon.
#Leveringsgebyr
-Hvis du velger å få bestillingen levert per post, vil all leveringsavgift vises i kjøpsprosessen. Leveringsavgift refunderes ikke hvis arrangementet blir avlyst.
#Billetten
-Billetten gir deg tilgang til arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetter eller produkter som er avlyste, er ikke gyldige. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig. Billetter kan ikke videreselges for kommersielle formål. Billetter kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Tix og / eller ansvarlig spillested / arrangør. Hvis denne bestemmelsen brytes, har Tix/Arrangør rett til å kansellere billettene.
#Tap
-Hvis du mister billettene dine før arrangementet, vennligst kontakt spillested / arrangør. Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke.
#Refusjon
-Tix er ikke ansvarlig for refusjon i forbindelse med avlyste hendelser. Vennligst ta kontakt med ansvarlig spillested / arrangør. Kjøpt billett kan ikke innløses eller byttes for en annen billett. Vær oppmerksom på at en billett betalt direkte ved bestilling anses å være kjøpt.
-Avstandsavtalen gjelder ikke for kjøp av billetter til arrangementer.
#Avlyst arrangement
-Du er ansvarlig for å kontrollere at arrangementet ikke er kansellert eller flyttet. Et arrangement anses å bli avlyst dersom arrangementet ikke har funnet sted i det hele tatt. Endringer i repertoaret, endret dato, delvis utførte arrangement eller lignende utgjør ikke et avlyst arrangement. Ved avlyste eller flyttede arrangement, ta kontakt med arrangør som har ansvar for spørsmål om innløsning av billetter. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Billettavgift refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. Force Majeure
#Force Majeure
-Force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).
-Ved force majeure vil Arrangørens forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Arrangørens ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.
-Om Arrangøren vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kjøpet faller Arrangørens varslingsplikt bort.
#Klager
-Alle former for klage knyttet til arrangementet skal rettes mot spillested / arrangøren. Hvis du er misfornøyd med ting knyttet til billettkjøpet, vennligst kontakt Tix på info@tix.no.
#Reservasjon
-Tix forbeholder seg retten til at feil informasjon om priser og utsolgte arrangement kan oppstå. Tix forbeholder seg retten til å endre plasseringen i samme billettkategori og for å flytte reservasjonen til en annen kategori mot at en prisforskjell vil bli betalt til kunden. Tix forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og gebyrene til billettkjøperen.
#Aldersgrense
-Kjøperen er selv ansvarlig for å orientere seg om aldersgrensen som gjelder for det aktuelle arrangementet. Arrangøren refunderer ikke billetter dersom Kjøperen eller annen planlagt deltaker på arrangementet ikke oppfyller aldersgrensen.
#Personvern
-Arrangøren vil måtte behandle Kjøperens personopplysninger for å kunne selge billetten til Kjøperen, gi Kjøperen adgang til arrangementet eller holde Kjøperen oppdatert om arrangementet, for eksempel ved endringer som nevnt i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Kjøperen og Arrangøren, herunder Kjøpsvilkårene. Arrangørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverandøren brukes som databehandler av Arrangøren for å gjennomføre behandlingen. Mer informasjon om Arrangørens behandling av personopplysninger er tilgjengelig i Arrangørens personvernerklæring https://www.drammenscener.no/personvern-og-cookies.
#Smittesporing
-I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, skal arrangør sørge for å holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon. Ved bruk av en billettleverandør får man som regel nødvendig informasjon gjennom billettsystemet. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette. Vi anbefaler at arrangør ber billettleverandør om å oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette. Ved salg av billetter i døra må arrangør sørge for å innhente og lagre nødvendig samtykke og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på annet forsvarlig vis.
#Øvrige regler
-Kjøperen er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende reglene i alkoholloven, smittevernloven mv. samt de regler og pålegg som gjelder sikkerhet og orden ved arrangementet. Dersom Kjøperen bryter gjeldende regelverk har Arrangøren rett til å bortvise Kjøperen fra arrangementet uten refusjon av kjøpesummen.
#Lovvalg og tvisteløsning
-Kjøpsvilkårene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kjøperen og Arrangøren knyttet til Kjøpsvilkårene skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Arrangørens verneting, som vedtatt verneting.