Loading…

Kjøpsvilkår

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alle billetter som formidles av spillestedet Oslo Konserthus via billettsystemet Tix på vegne av gjeldende arrangør («Arrangøren») til kjøpere («Kjøperen»).
-Tix selger billetter på vegne av det ansvarlige spillested / arrangør. Alle spørsmål vedrørende arrangementet skal rettes til Oslo Konserthus eller arrangøren. Spesifikke vilkår og betingelser for Oslo Konserthus/arrangøren vil bli oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Kjøpsavtalen er underlagt lovbestemmelsene i norsk lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter kun når Oslo Konserthus/Tix har registrert og mottatt betaling. Tix og Oslo Konserthus /arrangør har lov til å kommunisere digitalt med billettkjøperen via e-post, SMS og push-varsling.
Alle spørsmål vedrørende arrangementet rettes til spillestedet Oslo konserthus.

1. BILLETTEN

1.1 Adgang til arrangementet

Billetten gir adgang til det aktuelle arrangementet såfremt strekkoden e.l. på billetten er både gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn én gang. Kjøperen er selv ansvarlig for at billetten vedkommende besitter er gyldig og lesbar. Hvis du velger å få bestillingen levert per post, vil all leveringsavgift vises i kjøpsprosessen. Leveringsavgift refunderes ikke hvis arrangementet blir avlyst.
Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig.

1.2 Aldersgrense

Kjøperen er selv ansvarlig for å orientere seg om aldersgrensen som gjelder for det aktuelle arrangementet. Arrangøren refunderer ikke billetter dersom Kjøperen eller annen planlagt deltaker på arrangementet ikke oppfyller aldersgrensen.

1.3 Overføring

Billetten kan overføres til en annen person enn Kjøperen, med mindre det er opplyst om noe annet i forbindelse med kjøpet. Kjøperen er innforstått med at det er forbudt videreselge billetten til en høyere pris enn pålydende.

1.4 Kommersielle formål

Billetten kan ikke benyttes for kommersielle formål herunder, men ikke begrenset til, som et tilbud i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra arrangøren. Dersom billetten benyttes for kommersielle formål har arrangøren rett til å kansellere den aktuelle billetten uten refusjon av kjøpesummen.

1.5 Tap av billetten

Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke. Hvis du mister billettene dine før arrangementet, vennligst kontakt Oslo Konserthus / arrangør. Kjøpt billett kan ikke innløses eller byttes for en annen billett. Vær oppmerksom på at en billett betalt direkte ved bestilling anses å være kjøpt. Har du billett i en abonnementsserie, vil det i spesielle tilfeller være mulig å bytte innad i serien.

1.6 Angrerett

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter. Kjøpte billetter refunderes ikke, unntatt ved avlyst arrangement.

2. ENDRING OG AVLYSNING

2.1 Endret tidspunkt

Oslo Konserthus og arrangør har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endret tid og/eller dato vil billetten være gyldig for nytt tidspunkt.

2.2 Endring av plassering

Oslo Konserthus og arrangør har rett til å endre plasseringen av arrangementet.

2.3 Endring av innhold

På arrangement med ulike innslag (f.eks. artister, band mv.) har Oslo Konserthus og arrangør rett til å endre eller avlyse enkelte av disse innslagene. Det anses ikke som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

2.4 Avlysning

Oslo Konserthus og arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Du er ansvarlig for å kontrollere at arrangementet ikke er kansellert eller flyttet. Et arrangement anses å bli avlyst dersom arrangementet ikke har funnet sted i det hele tatt. Endringer i repertoaret, endret dato, delvis utførte arrangement eller lignende utgjør ikke et avlyst arrangement. Ved avlyste eller flyttede arrangement, ta kontakt med ansvarlig Oslo Konserthus / arrangør som har ansvar for spørsmål om innløsning av billetter.

Refusjon ved avlyste forestillinger

Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager fra forestillingsdato. Billettavgift og kortgebyr refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. 3.

3. FORCE MAJEURE

3.1 Situasjoner som utgjør force majeure

Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Oslo Konserthus og arrangørs kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

3.2 Virkningen av force majeure

Ved force majeure vil Oslo Konserthus og arrangørs forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Oslo Konserthus og arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Oslo Konserthus og arrangør. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure-situasjon.

3.3 Varsling

Om Oslo Konserthus og arrangør vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse eller telefonnummer. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse eller telefonnummer i forbindelse med kjøpet faller Oslo Konserthus og arrangørs varslingsplikt bort.

4. ØVRIGE REGLER

Kjøperen er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende reglene i alkoholloven, smittevernloven mv. samt de regler og pålegg som gjelder sikkerhet og orden ved arrangementet. Dersom Kjøperen bryter gjeldende regelverk, har Oslo Konserthus og arrangør rett til å bortvise Kjøperen fra arrangementet uten refusjon av kjøpesummen.

Koronasertifikat

Billettkjøper er selv ansvarlig for å stille med koronasertifikat eller negativ test dersom det skulle bli et krav fra kommunen/myndighetene. Ved ugyldig eller manglende sertifikat, kan billettkjøper avvises fra arrangementet, uten at kjøpesummen blir refundert.

Smittesporing

-I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, vil vi sende ut informasjon til alle kunder. Ved kjøp av billetter på vegne av andre er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing.

Gjeldende lov

-Norsk lov gjelder for disse generelle vilkårene.

Refusjon ved avlyste forestillinger

Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager fra forestillingsdato iht. kjøpsloven. Billettavgift og kortgebyr refunderes ikke

Klager

-Alle former for klage knyttet til arrangementet skal rettes mot Oslo Konserthus / arrangøren.

Reservasjon

Oslo Konserthus /arrangør tar forbehold om at informasjon om priser og arrangementer kan inneholde feil.
Oslo Konserthus forbeholder seg retten til å endre plasseringen i samme billettkategori og for å flytte reservasjonen til en annen kategori mot at en prisforskjell vil bli betalt til kunden. Oslo Konserthus forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og gebyrene til billettkjøperen.

5. PERSONVERN

Oslo Konserthus og arrangør vil måtte behandle Kjøperens personopplysninger for å kunne selge billetten til Kjøperen, gi Kjøperen adgang til arrangementet eller holde Kjøperen oppdatert om arrangementet, for eksempel ved endringer som nevnt i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Kjøperen og Arrangøren, herunder Kjøpsvilkårene. Arrangørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverandøren brukes som databehandler av Oslo Konserthus og arrangør for å gjennomføre behandlingen. Mer informasjon om Oslo Konserthus og arrangørs behandling av personopplysninger er tilgjengelig i Oslo Konserthus personvernerklæring.

Innbetaling

-All kommunikasjon mellom deg og Oslo Konserthus/Tix.no finner sted i kryptert form. Kortinformasjonen din sendes direkte til kortutstederen, og Oslo Konserthus/Tix.no lagrer ikke kortinformasjon.
Ved noen konserter kan det forekomme planlagt filmopptak av konserten. Dette filmmaterialet kan bli brukt offentlig.

Billettleverandøren kan også ha sitt eget grunnlag for behandling av Kjøperens personopplysninger der Billettleverandøren vil være ansvarlig. Oslo Konserthus anbefaler at Kjøperen gjør seg kjent med Billettleverandørens personvernerklæring eller tar kontakt med Billettleverandøren for mer informasjon om deres behandling.

6. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Kjøpsvilkårene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kjøperen og Oslo Konserthus og arrangør knyttet til Kjøpsvilkårene skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Oslo Konserthus verneting, som vedtatt verneting.